Piotr II (1727-1730)

Monety Srebrne
Monety Miedziane