Piotr I (1682-1725)

Monety Zlote

   
1. 2 Ruble 1720