Katarzyna II (1762-1796)

Monety Zlote
Monety Srebrne
Monety Miedziane