Katarzyna I (1725-1727)

Monety Srebrne
Monety Miedziane