Elzbieta Pietrowna (1741-1762)

Monety Zlote
Monety Srebrne
Monety Miedziane