Anna Iwanowna (1730-1740)

Monety Srebrne
Monety Miedziane