Aleksander III (1881-1894)

Monety Zlote
Monety Srebrne
Monety Miedziane