Aleksander II (1855-1881)

Monety Zlote
Monety Srebrne
Monety Miedziane