Zygmunt III Waza (1587-1632)

Monety Koronne
Monety Litewskie
Monety Gdanskie
Monety Torunskie
Monety Poznanskie
Monety Wschowskie
Monety Lobzenickie
Monety Ryskie
Monety Pruskie(Lenne)
Monety Kurlandzkie(Lenne)