Zygmunt III Waza (1587-1632)

Poltalary Torunskie
Talary Torunskie
Dukaty Torunskie