Zygmunt II August (1544[1548]-1572)

Monety Litewskie
Monety Gdanskie
Monety Elblaskie
Monety Inflanckie