Zygmunt I Stary (1506-1548)

Monety Glogowskie
Monety Koronne
Monety Litewskie
Monety Ziem Pruskich
Monety Gdanskie
Monety Elblaskie
Monety Pruskie(Lenne)