Zygmunt I Stary (1506-1548)

Denary Elblaskie
Szelagi Elblaskie
Grosze Elblaskie
Trojaki Elblaskie