Wladyslaw IV (1633-1648)

Monety Koronne
Monety Gdanskie
Monety Torunskie
Monety Elblaskie