Stefan Batory (1576-1586)

Monety Koronne
Monety Litewskie
Monety Gdanskie
Monety Gdanskie Obleznicze
Monety Ziem Pruskich
Monety Ryskie
Monety Pruskie(Lenne)