Konrad I Zollner von Rotenstein (1382-1390)

Szelagi