Michal Korybut Wisniowiecki (1668-1673)

Monety Gdanskie
Monety Torunskie
Monety Elblaskie