Michal Korybut Wisniowiecki (1668-1673)

Szelagi Torunskie
Dwudukaty Torunskie