Jan III Sobieski (1674-1696)

Monety Koronne
Monety Gdanskie